Veilingrijk
34 AUCTIONS | 11 REGISTERED USERS | 4 USERS ONLINE | Jul 12, 2020 23:06:59

Item category: All > Books > Poetry

T_umacz Opole, biuro t_umacze_ Opole Auction ID: 2

  This item has been viewed 198 times
Item description    
Auction type: Standard Auction
Seller location: Australia
Ends within: 1 day, 19 hours
(14 Jul, 2020 - 18:31)
# of bids: 0
Current Bid: 43.00 GBP
Shipping fee: 10.00 GBP
 
Meet the seller
  CYVEddy87502 (0)
 
 • Feedback times 0 times
 • Positive feedback: n/a
 • Member since 30/06/2020
 •   View active auctions


  Item description
  U_ytkownikowi b_d_cemu osob_ fizyczn_ przys_uguje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu bezpo_redniego przez WARP. Szukaj_c mieszkania w Krakowie polecamy zwróci_ szczególn_ uwag_ na takie dzielnice jak Krowodrza, Podgórze oraz Ruczaj. Wed_ug nas to w_a_nie w tych rejonach inwestycje w nieruchomo_ci rokuj_ najlepiej. Dok_adamy wszelkich stara_, aby mieszkania na sprzeda_ i wynajem, które znajduj_ si_ w naszej ofercie spe_ni_y Pa_stwa oczekiwania. Masz ju_ stron_, ale nie widzisz spodziewanych efektów sprzeda_owych?

  Poradnictwo zawodowe Znajdziesz tu informacje o tym, czym jest poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne, jak przebiega proces poradnictwa oraz kto mo_e skorzysta_ z tej formy wsparcia. Firma wyró_nia si_ z po_ród innych firm rzetelno_ci_, fachowo_ci_ i pe_nym profesjonalizmem w tym czym si_ zajmuje tzn. reklam_ AdWords, pozycjonowaniem oraz doradztwem w tych dziedzinach. Forum Energii i Konfederacja Lewiatan apeluj_ o wprowadzenie pakietu _Impuls energii dla Polski", którego celem jest zmobilizowanie dost_pnych _rodków publicznych i prywatnych na energetyczn_ modernizacj_ kraju.

  Aktualny repertuar jest równie_ dost_pny jest na naszym fanpage_u, w zak_adce Wydarzenia _ KLIKNIJ aby zobaczy_. Zamówienie lub _wiadczenie us_ugi Newsletter nie s_u_y zawieraniu i rozwi_zywaniu jakichkolwiek umów o _wiadczenie us_ug drog_ elektroniczn_ poza wysy_k_ Newslettera. Zaprzestanie wysy_ania informacji na podany adres e-mailowy nast_puje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzaj_cym operacj_. Administrator zastrzega sobie mo_liwo__ wysy_ki nie wi_cej ni_ 1 maila z newslettera wys_anego zanim system usunie dany adres e mail z bazy odbiorców newslettera. Zapewniamynaszym kandydatom pomoc w znalezieniu pracy, zakwaterowanie, transport oraz wszelkie informacje na temat warunków pracy w Holandii.

  Agencja Rozwoju Przemys_u bierze udzia_ w realizacji rz_dowego programu Tarczy Antykryzysowej. W sumie na pomoc przedsi_biorcom ARP przeznaczy 1,7 mld z_.

  P_yn bakteriobójczy BIOZID jest doskona_ym przyk_adem _rodka, który spe_nia wszelkie wymogi do stosowania w odka_aniu niemal ka_dej powierzchni. Dodatkowo w ofercie liczne w pe_ni spersonalizowane produkty m.in. fotoksi__ki, fotoobrazy, odzie_ reklamowa. Oferta dla agency wzbogacona o wszelkiego rodzaju gad_ety reklamowe.

  Additional Information
  Country: Australia (4110)
  Shipping conditions: Buyer pays shipping expenses, Will NOT ship internationally
  Shipping terms:  1

  Payment methods: PayPal, Authorize.net, Moneybookers, Wire Transfer, Cheque
  Starting Bid: 43.00 GBP

  Auction started: 30 Jun, 2020 - 18:31
  Auction ends: 14 Jul, 2020 - 18:31
  Auction ID: 2

  Item category: All > Books > Poetry